INFORMACJA KAMPOL-FRUIT SP. Z O.O. DOTYCZĄCA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI.

W związku z działaniami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjętymi na podstawie ustawy o przewadze kontraktowej1 wobec KAMPOL-FRUIT SP.Z O.O. z siedzibą w Białej Rawskiej, zmierzającymi do eliminacji nieuzasadnionego wydłużania terminów płatności za dostarczane produkty rolno-spożywcze, niniejszym informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania zapłaty nieuregulowanych należności, a także ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych 2 jeżeli:

- nie otrzymali Państwo zapłaty w terminie uzgodnionym z KAMPOL-FRUIT SP. Z O.O. ( art. 7 ust. 1 u.t.z.),

- jeżeli termin płatności wynosił więcej niż 30 dni odsetki przysługują za okres między 30 dniem a terminem zapłaty (art. 5 u.t.z.),

- jeżeli nabyli Państwo prawdo do odsetek, o których mowa powyżej przysługuje Państwu bez wezwania równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności (art. 10 ust. 1 u.t.z.),

W stosunku do należności, które nie zostały przez KAMPOL-FRUIT sp. z o.o. zapłacone w terminie. Spółka zobowiązuje się do ich obliczenia i wypłacenia w terminie 30 dni od otrzymania stosowanego wezwania.

Kontakt

Biała Rawska

ul. 15 Grudnia 10
96-230 Biała Rawska
tel. +48 46 8158679
wewnętrzny
21/22 – Dział sprzedaży i fakturowania
20 – Płatności
27 - Księgowość
28 – Kadry
20 – Fax

Zakład w Nasielsku

ul. Słoneczna 1
05-190 Nasielsk
tel. +48 22 48 75 825

Zakład w Milejowie

ul. Partyzancka 11
21-020 Milejów
tel. +48 81 4626 001
tel. +48 81 4626 262
wewnętrzny
201 – Sekretariat handlowy
202 – Magazyn
203 - Lab. chłodnia
204 – Kadry/BHP
205 – Wydział tłoczni
206 – Dział finansowo-księgowy
207 - Lab. tłocznia
208 – Dyr. chłodnia/skup
209 - Sekretariat handlowy
216 - Dyr. tłocznia

Mapy

Biała Rawska

Nasielsk

Milejów
mapa dojazdu