Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Szanowni Państwo,

w celu ochrony majątku spółki oraz interesów i aktywów wierzycieli Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2024 roku wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest KAMPOL – FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000277368, prowadzonej pod sygn. akt LU1S/GU/696/2023, postanowił:

  1. odmówić otwarcia postępowania sanacyjnego KAMPOL – FRUIT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Rawskiej;
  2. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest: KAMPOL – FRUIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Rawskiej KRS 0000277368, NIP 8351557347, adres ul. Owocowa 2, 96-230 Biała Rawska;

III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. K. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin;

  1. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. K. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin;
  2. stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
  3. stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;

VII. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Agnieszka Biała (numer licencji 980);

VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;

  1. zasądzić od KAMPOL – FRUIT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Rawskiej na rzecz Mariusza Koby prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BEST Systemy Grzewcze PHU Mariusz Koba z siedzibą w Świdnicy kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: LU1S/GUp/5/2024.

Wszystkie sprawy związane z upadłością spółki prowadzone są za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Uprzejmie prośmy o składanie wszelkich wniosków i pism do syndyka jedynie za pośrednictwem tego portalu.

W sprawach pilnych proszę o kontakt na adres:

upadlosc@kampol-fruit.pl

 

z poważaniem

Syndyk

Agnieszka Biała