Zawiadomienie dla wierzycieli spółki

Warszawa, 10 kwietnia 2024 roku

 

Upadła/y:
KAMPOL – Fruit Sp. z o.o. w upadłości

ul. Owocowa 2, 96-230 Biała Rawska
KRS 0000277368, NIP 8351557347

 

 

 

 

                                                                                                                                

Agnieszka Biała
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny
(licencja nr 980)
01-042 Warszawa
ul. Okopowa 58/72
email: kampolfruit@agnieszkabiala.pl
– dalej jako „Syndyk”

 

Sąd upadłościowy:

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy
ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. K.S. Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

 

Data ogłoszenia upadłości:

09 kwietnia 2024 roku

 

Sygn. akt: LU1S/GUp/5/2024

Sygn. akt do zgłoszeń wierzytelności: LU1S/GUp-Zw/5/2024

 

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA

O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

(PIERWSZE DORĘCZENIE W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM)

 

Działając jako Syndyk masy upadłości, niniejszym, na podstawie ustawy z dnia

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (dalej także jako: „p.u.”), zawiadamiam o ogłoszeniu upadłości dłużnika, którym jest KAMPOL – Fruit Sp. z o.o. w upadłości KRS 0000277368, NIP 8351557347 oraz pouczam Państwa o treści przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji praw w toku postępowania upadłościowego.

CZĘŚĆ A

Informacje ogólne na temat postępowania upadłościowego

 1. Jakie są zasady sporządzania i składania pism i dokumentów w postępowaniu upadłościowym?
 2. W postępowaniu upadłościowym pisma procesowe oraz dokumenty wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (dalej jako „System KRZ”) z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy (zasady logowania do Systemu KRZ są opisane w dalszej części niniejszego pouczenia). W przypadku braku formularza dedykowanego dla określonego rodzaju pisma lub dokumentu, należy w zakładce pt. „Katalogu dokumentów” wyszukać wzór pisma o nazwie „Pismo inne” (jest to pismo opatrzone numerem 70008).
 3. Wskazany powyżej (w pkt. 1) obowiązek wnoszenia pisma procesowych i dokumentów za pośrednictwem Systemu KRZ nie dotyczy następujących pism:
  • pism procesowych i dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • ofert składanych w toku przetargu lub aukcji.
 4. Pisma procesowe oraz dokumenty wnoszone za pośrednictwem Systemu KRZ należy podpisać w jeden z poniższych sposobów: (i) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (ii) podpisem zaufanym, (iii) podpisem osobistym albo (iv) uwierzytelnić w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
 5. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem Systemu KRZ dołącza się załączniki w postaci elektronicznej (skany albo dokumenty elektroniczne). Skany dokumentów papierowych, które zostaną wprowadzone do Systemu KRZ przez pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo doradcą restrukturyzacyjnym stanowią poświadczony elektronicznie odpis dokumentu. Z kolei skany wprowadzone do Systemu KRZ przez inne podmioty stanowią elektroniczną kopię dokumentu. W przypadku złożenia elektronicznej kopii dokumentu niezbędne jest złożenie w sądzie bez oczekiwania na wezwanie w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma oryginału dokumentu albo jego odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako „k.p.c.”). Złożenie oryginału albo odpisu dokumentu z uchybieniem temu terminowi będzie skutkować zwrotem złożonego po terminie oryginału albo odpisu dokumentu na podstawie stosowanego odpowiednio art. 130 § 2 k.p.c. Jeżeli pismo jest adresowane nie do Sądu, tylko do Syndyka, ww. zasadę należy stosować wobec Syndyka i złożyć pismo w kancelarii Syndyka.
 6. W jaki sposób sąd i Syndyk dokonują doręczeń w postępowaniu upadłościowym?
 7. Pisma, zarządzenia oraz postanowienia doręcza się za pośrednictwem Systemu KRZ. Nie dotyczy to pierwszego doręczenia dokonywanego osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego pisma.
 8. Pisma, zarządzenia oraz postanowienia skierowane do osoby albo jednostki, która nie ma założonego konta w Systemie KRZ, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 • Jak założyć konto w Systemie KRZ?
 1. Konto osoby fizycznej zakłada się w Systemie KRZ. Dla założenia konta niezbędne jest: (i) określenie nazwy użytkownika, (ii) określenie adresu poczty elektronicznej do powiadomień, (iii) określenia hasła oraz (iv) złożeniu podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo uwierzytelnieniu przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.
 2. W celu założenia konta w Systemie KRZ należy uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz
 3. Następnie należy kliknąć w pole „Zaloguj”, a w dalszej kolejności w pole „Zarejestruj”, po czym wybrać jedną z dostępnych metod tworzenia konta: (i) Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej albo (ii) Kwalifikowany podpis elektroniczny.
 4. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej.
 5. Konto podmiotu niebędącego osobą fizyczną zakłada w Systemie KRZ:
  1. Sąd – po złożeniu za pośrednictwem Systemu KRZ w imieniu tego podmiotu pisma procesowego albo
  2. Minister Sprawiedliwości – po zgłoszeniu za pośrednictwem Systemu KRZ potrzeby posiadania konta

– wraz z jednoczesnym zgłoszeniem administratora lub administratorów konta.

 1. Do zgłoszenia podmiotu niebędącego osobą fizyczną, o którym mowa wyżej, dołącza się dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną, chyba że stwierdzenie umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego Minister Sprawiedliwości ma dostęp drogą elektroniczną; okoliczność tę należy wskazać w treści zgłoszenia.
 2. Filmy instruktażowe dotyczące założenia konta znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/filmy-instruktazowe
 3. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, pierwszego logowania oraz zasad użytkowania Systemu KRZ znajdują się pod adresem: https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/
 4. Kto jest zwolniony z obowiązku wnoszenia pism za pośrednictwem Systemu KRZ?
 5. Pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem Systemu KRZ mogą wnosić wyłącznie następujące podmioty:
  • wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta dłużnika lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, wierzyciele, którym przysługują należności alimentacyjne,
  • wierzyciele, którym przysługują renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,
  • w postępowaniu o ogłoszenie upadłości – także dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 6. Wskazanym wyżej osobom dokonuje się doręczeń z pominięciem Systemu KRZ.
 7. Wskazane wyżej osoby mogą dokonać wyboru doręczenia elektronicznego, jeżeli wnieśli pismo za pośrednictwem Systemu KRZ. Oświadczenie o rezygnacji z wyboru doręczenia elektronicznego jest skuteczne w odniesieniu do pism, które zostały umieszczone w Systemie KRZ po złożeniu oświadczenia o rezygnacji.
 8. Wskazane wyżej osoby mogą również wnosić wnioski lub składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej.

 

CZĘŚĆ B

Informacje szczegółowe na temat postępowania upadłościowego

 1. Kto, jak i kiedy może wnieść zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości?
 2. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Systemie KRZ w zakładce pt. „Tablica obwieszczeń”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Systemie KRZ przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
 3. Zażalenie wnosi się przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych w Systemie KRZ do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego (sądu upadłościowego), który wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości.
 4. Zażalenie w tradycyjnej formie pisemnej, tj. z pominięciem Systemu KRZ, mogą wnieść wyłącznie wierzyciele wskazani w art. 216aa ust. 1 p.u., o których była mowa powyżej w Części A niniejszego zawiadomienia.
 5. W niniejszej sprawie sądem, do którego można zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest Sąd Okręgowy w Lublinie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. K.S. Wyszyńskiego 18, 21-40 Świdnik.
 6. Zażalenie podlega opłacie sądowej w wysokości 200 (dwieście) złotych.
 7. Kiedy i jak wierzyciel ma dokonać zgłoszenia wierzytelności?
 8. Wierzyciel Upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien we właściwym terminie zgłosić Syndykowi swoją wierzytelność.
 9. Termin na dokonanie zgłoszenia wierzytelności wynosi 30 (trzydzieści) dni. Termin ten należy liczyć od daty ukazania się w Systemie KRZ obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Upadłego.
 10. Niektóre wierzytelności (wymienione w kolejnym punkcie poniżej) syndyk bierze pod uwagę z urzędu. Oznacza to, że nawet jeżeli wierzytelność taka nie zostanie zgłoszona syndykowi, to i tak wierzyciel, któremu ta wierzytelność przysługuje, będzie mógł zostać zaspokojony z masy upadłości i uwzględniony w planie spłaty wierzycieli. Nie oznacza to jednak ograniczenia działania powyższego wierzyciela. Będzie mógł zgłosić swoją wierzytelność syndykowi. Z jednej strony ułatwi to syndykowi identyfikację wierzytelności, które powinien wziąć pod uwagę z urzędu, a z drugiej pozwoli wierzycielowi zmniejszyć ryzyko, że syndyk omyłkowo nie weźmie pod uwagę jego wierzytelności lub niewłaściwe wyliczy ich wysokość. Jeżeli wierzycielowi przysługują zarówno wierzytelności, które syndyk uwzględnia z urzędu, jak i takie, które wymagają zgłoszenia, wierzyciel powinien dokonać zgłoszenia tych drugich.
 11. Syndyk z urzędu uwzględnia:
  1. wierzytelności zabezpieczone rzeczowo, tj. wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym,
  2. należności ze stosunku pracy,
  3. roszczenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń wypłaconych pracownikom upadłego.
 12. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się za pośrednictwem Systemu KRZ (informacje na temat założenia konta w Systemie KRZ znajdują się w Części A niniejszego zawiadomienia).
 13. Wierzyciele wskazani w art. 216aa ust. 1 p.u. mogą dokonać zgłoszenia wierzytelności w formie pisemnej na wskazany na 1 stronie niniejszego zawiadomienia adres Syndyka. Syndyk informuje, że w takim przypadku oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (obecnie – Poczta Polska S.A.) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Syndyka, tj. data oddania pisma w formie przesyłki poleconej zaadresowanej do syndyka jest datą wniesienia pisma do syndyka (art. 165 § 2 k.p.c. w zw. z art. 178 ust. 3 p.u.). Ponadto, zgodnie z art. 228a ust. 2 p.u., powyższym wierzycielom przysługuje możliwość dokonania zgłoszenia wierzytelności ustnie w biurze Syndyka (adres biura Syndyka podano na 1 stronie niniejszego zawiadomienia).
 14. Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie 30-dniowego terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie (art. 235 ust. 1 p.u.). Powyższe koszty wynoszą równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia zryczałtowane koszty spóźnionego zgłoszenia wierzytelności wynoszą 1.119,34   złotych. Zryczałtowane koszty należy wpłacić na rachunek bankowy o numerze PKO BP SA 03 1020 4900 0000 8602 3664 8102 podając w tytule przelewu imię i nazwisko Upadłego oraz podaną na pierwszej stronie niniejszego pisma sygnaturę akt.

 1. Zgłoszenie wierzytelności powinno czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz zawierać:
 • imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;
 • określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
 • dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
 • kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 • zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 • w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
 • stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
 • numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.
 1. W przypadku gdy zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego lub wymaganiom z art. 240 p.u. lub wierzyciel w terminie oznaczonym przez syndyka nie wpłacił zryczałtowanych kosztów związanych ze spóźnionym zgłoszeniem wierzytelności (art. 235 ust. 1 p.u.), stosuje się odpowiednio art. 130 k.p.c., co oznacza, że Syndyk wezwie wierzyciela, pod rygorem zwrócenia zgłoszenia wierzytelności, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym.
 2. Formularz do dokonania zgłoszenia wierzytelności jest dostępny w Systemie KRZ. Należy go wypełnić, podpisać i za pośrednictwem Systemu KRZ wysłać do Syndyka. W formularzu należy m.in. podać sygnaturę akt sprawy.
 • Kto, kiedy i jak może wnieść skargę na czynność Syndyka?
 1. Syndyk działa w interesie ogółu wierzycieli i podejmuje działania w taki sposób, aby zaspokojenie wierzycieli osiągnęło możliwie jak najwyższy stopień. Jeżeli przez czynności lub zaniechanie Syndyka prawa wierzycieli zostały naruszone lub zagrożone, wierzyciele mogą wnieść skargę.
 2. Skargę wnosi się do Syndyka za pośrednictwem Systemu KRZ w terminie siedmiu dni od dokonania zakwestionowanej czynności (gdy wierzyciel był przy czynności obecny lub był o jej terminie zawiadomiony) lub powzięcia wiedzy o niej (w pozostałych przypadkach), a skargę na zaniechanie w terminie siedmiu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
 3. Skarga podlega opłacie sądowej w wysokości 30 (trzydzieści) złotych.
 4. Skarga powinna spełniać wymogi pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności, wraz z uzasadnieniem.
 5. Syndyk może uwzględnić skargę, o czym poinformuje skarżącego, a jeżeli się z nią nie zgadza, przekazuje skargę wraz ze swoim stanowiskiem do rozpoznania sądowi upadłościowemu.
 • Wierzyciel zagraniczny (spoza Unii Europejskiej)
 1. Wierzyciel, który nie ma miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do prowadzenia sprawy, jest obowiązany wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pełnomocnikiem do doręczeń może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W przypadku niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tego wierzyciela pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 4. Pouczenie o przepisach prawa
 5. W zawiadomieniu skierowanym do wierzycieli Syndyk:
  • poucza treści art. 54a, art. 216a–216ab, art. 235–237, art. 239a–241
  • wskazuje sąd, do którego można zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości zgodnie z art. 54a ust. 1 p.u.,
  • wskazuje imię i nazwisko albo nazwę Syndyka,
  • wskazuje adres, na który należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, o której mowa w art. 216aa ust. 1 p.u.,
  • wskazuje termin, w którym należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, albo sposób obliczenia tego terminu,
  • podaje numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić zryczałtowane koszty, o których mowa w art. 235 ust. 1 p.u.,
  • a ponadto, zgodnie z art. 176 ust. 1 p.u., poucza o treści art. 220 ust. 2, 5 i 6 p.u.
 6. Mając na uwadze powyższe obowiązki, Syndyk niniejszym poucza wierzycieli o treści wszystkich ww. przepisów poprzez przytoczenie ich pełnej treści, jak również przepisów regulujących zasady składnia i doręczania pism za pośrednictwem Systemu KRZ. Uprzejmie proszę zapoznać się z poniższymi przepisami.

 

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.).

Art. 54a.

1.Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

 1. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze.

Art. 216a.

 1. W postępowaniu upadłościowym pisma procesowe oraz dokumenty, z wyłączeniem pism i dokumentów, o których mowa w art. 216ab, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka albo organu, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio, o czym poucza się wnoszącego pismo albo dokument. Pouczenie nie jest wymagane, jeżeli wnoszącym pismo albo dokument jest tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca przymusowy, syndyk albo organ, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio.

1a. Pisma procesowe oraz dokumenty wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo uwierzytelnia się w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

1b. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe dołącza się załączniki w postaci elektronicznej.

1c. Jeżeli załączane dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej, do pisma dołącza się:

1) poświadczone elektronicznie odpisy dokumentów;

2) elektroniczne kopie dokumentów.

1d. Poza podmiotami określonymi w przepisach szczególnych elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać występująca w sprawie w charakterze uczestnika lub organu postępowania albo pełnomocnika osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Elektronicznego poświadczenia odpisu protokołu posiedzenia rady wierzycieli oraz odpisu uchwały podjętej na posiedzeniu rady wierzycieli może również dokonać przewodniczący rady wierzycieli.

1e. W przypadku, o którym mowa w ust. 1c pkt 2, oryginał dokumentu albo jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego składa się w sądzie upadłościowym bez wezwania w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma. Przepis art. 130 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

 1. (uchylony)
 2. W każdym piśmie procesowym należy wskazać imię i nazwisko wnoszącego pismo albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wnoszący pismo będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wnoszący pismo ma taki numer.
 3. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 3, rozumie się dane, o których mowa w art. 22 ust. 4.
 4. W piśmie procesowym wnoszący pismo może podać numer telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej.

Art. 216aa.

 1. Wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z

tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, mogą wnosić pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

 1. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą również wnosić wnioski lub składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej.
 2. Pracownik biura podawczego wprowadza treść wniosku lub oświadczenia do systemu

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, podając imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby przekazującej ustnie treść wniosku lub oświadczenia ustalone na podstawie dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i oznaczenie organu, który go wydał, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację tej osoby. Wprowadzona do systemu treść wniosku lub oświadczenia podlega wydrukowaniu i podpisaniu przez osobę przekazującą ustnie treść wniosku lub

oświadczenia oraz złożeniu do zbioru dokumentów. Wniosek lub oświadczenie wprowadzone do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje podpisem pracownik biura podawczego zgodnie z art. 216a ust. 1a.

 1. Przepisy art. 216a ust. 1b, 1c, 1e i 3–5 stosuje się odpowiednio, z tym że elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać pracownik biura podawczego.
 2. Jeżeli wierzyciele, o których mowa w ust. 1, wnoszą pismo za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, przepis art. 130 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

Art. 216ab.

Pisma procesowe i dokumenty zawierające informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), a także oferty składane w toku przetargu lub aukcji wnosi się z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Art. 220.

 1. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się upadłemu, osobom, których postanowienie dotyczy, oraz syndykowi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Postanowień dotyczących ogółu wierzycieli nie doręcza się wierzycielom.
 2. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, doręcza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Przepis art. 1311 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się.

2a. Jeżeli na postanowienie albo zarządzenie służy środek zaskarżenia, postanowienie albo zarządzenie doręcza się wraz z uzasadnieniem.

 1. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do doręczeń dokonywanych osobom, o których mowa w art. 216aa ust. 1.
 2. Osoby, o których mowa w art. 216aa ust. 1, mogą dokonać wyboru doręczenia elektronicznego, jeżeli wniosły pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Oświadczenie o rezygnacji z wyboru doręczenia elektronicznego jest skuteczne w odniesieniu do pism, które zostały umieszczone w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe po złożeniu oświadczenia o rezygnacji.
 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pierwszego doręczenia dokonywanego przez sąd, sędziego-komisarza, tymczasowego nadzorcę sądowego, zarządcę przymusowego, syndyka albo organ, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio, osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego

pisma. Nie dotyczy to doręczeń dokonywanych tymczasowemu nadzorcy sądowemu, zarządcy przymusowemu, syndykowi albo organowi, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio.

 1. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, skierowane do osoby albo jednostki, która nie ma założonego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, o czym należy pouczyć przy pierwszym doręczeniu wraz z pouczeniem o sposobie założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe oraz sposobie uwierzytelnienia się.

Art. 235.

 1. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty

deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.

 1. Syndyk zobowiązuje wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w wyznaczonym terminie.

Art. 236.

 1. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.
 2. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości, jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w postępowaniu upadłościowym

dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.

 1. Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące wierzytelności stosuje się do innych należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości.

Art. 237.

Nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.

Art. 239a.

Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

Art. 240.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8) (uchylony)

9) numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

 

Art. 240a.

Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w art. 240 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa w art. 22 ust. 4.

Art. 241.

Jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego lub wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240 lub wierzyciel w terminie wyznaczonym przez syndyka nie wpłacił zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 380.

 1. Wierzyciel, którego miejsce zwykłego pobytu, miejsce zamieszkania albo siedziba znajdują się za granicą, korzysta w postępowaniu upadłościowym z praw, które przysługują wierzycielowi, którego miejsce zwykłego pobytu, miejsce zamieszkania albo siedziba znajdują się w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wierzyciel, który nie ma miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do prowadzenia sprawy, jest obowiązany wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tego wierzyciela pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wierzyciela należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Wierzyciela należy również pouczyć o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Art. 242a.

 1. Zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności wymaga uzasadnienia.
 2. Na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności wierzycielowi przysługuje skarga do sędziego – komisarza. Syndyk poucza wierzyciela występującego w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o terminie i sposobie wniesienia skargi.
 3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zwrócone zgłoszenie wierzytelności.
 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności wraz z uzasadnieniem.
 5. Skargę wnosi się do syndyka. Syndyk za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi przekazuje sędziemu-komisarzowi skargę wraz ze zgłoszeniem wierzytelności oraz zarządzeniem o zwrocie zgłoszenia wierzytelności, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi syndyk zawiadamia skarżącego.
 6. Sędzia-komisarz rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sędziego-komisarza, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu lub jeżeli od skargi nie uiszczono należnej opłaty, w terminie tygodniowym od dnia jej uzupełnienia lub opłacenia.
 7. Sędzia-komisarz odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie lub od której nie uiszczono należnej opłaty. Na postanowienie sędziego-komisarza o odrzuceniu skargi służy zażalenie.

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).

 

Art. 126

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3) oznaczenie rodzaju pisma;

4) osnowę wniosku lub oświadczenia;

5) w przypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7) wymienienie załączników.

§ 1 1. Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo w przypadku, gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

1 1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

§ 2 1. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego systemu.

§ 3 1. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

§ 5. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Art.  128

§ 1. Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

§ 2. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza się poświadczone elektronicznie odpisy załączników.

Art.  129

§ 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 1. Elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej następuje z chwilą wprowadzenia przez tego pełnomocnika dokumentu do systemu teleinformatycznego.

Art. 130

§ 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

§ 1 1. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc, przy czym, gdyby doręczenie wezwania miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące.

§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

§ 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi.

§ 5. Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 87 1 podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia braków, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 6. Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że pismo może być wniesione wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pismo wnosi się wraz z opłatą. Pismo wniesione bez opłaty nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. W razie jednoczesnego wniesienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego więcej niż jednego pisma podlegającego opłacie żadne z tych pism nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, jeżeli nie uiszczono opłaty w wysokości sumy opłat należnych od wszystkich pism.

§ 7. W przypadku wniesienia pisma podlegającego opłacie z naruszeniem § 6 przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o bezskuteczności czynności.

§ 8. Przepisów § 6 i 7 nie stosuje się, jeżeli wnoszący pismo jest zwolniony z mocy prawa od kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej należnej od tego pisma, a także w razie zwolnienia od tych kosztów przyznanego przez sąd lub w razie zgłoszenia wniosku o takie zwolnienie.

Art. 165

§ 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

§ 2. Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

§ 3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

§ 4. Wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego jest równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

(Dz.U. 2021 poz. 2204)

 

Na podstawie art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb zakładania i udostępniania konta oraz sposób korzystania z konta i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) właścicielu konta – należy przez to rozumieć podmiot, dla którego założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

2) koncie – należy przez to rozumieć zbiór danych identyfikujących tożsamość właściciela konta, wraz z przyporządkowanymi zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;

3) użytkowniku konta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dla której założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

4) nazwie użytkownika – należy przez to rozumieć niepowtarzalny identyfikator użytkownika konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postepowanie sądowe;

5) zarządzaniu kontem – należy przez to rozumieć wprowadzanie do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe i zmianę w tym systemie konfigurowalnych danych, w szczególności wskazywanie uprawnień poszczególnych użytkowników kont, adresu poczty elektronicznej do powiadomień oraz aktualizacji danych podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

6) administratorze konta – należy przez to rozumieć użytkownika konta, który posiada uprawnienie do zarządzania kontem na koncie własnym lub koncie innego właściciela konta;

7) uprawnionym użytkowniku – należy przez to rozumieć użytkownika konta, który posiada uprawnienie do wykonywania czynności innych niż zarządzanie kontem na koncie własnym lub koncie innego właściciela konta;

8) uwierzytelnieniu – należy przez to rozumieć proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną użytkownika konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

9) identyfikatorze osoby fizycznej – należy przez to rozumieć:

 1. a) osobisty krajowy numer identyfikacyjny – kraj, wartość,
 2. b) identyfikator podatkowy – kraj, wartość,
 3. c) numer osobistego dokumentu identyfikacyjnego – kraj, wartość,
 4. d) inny identyfikator odczytany z kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli jest zgodny z normą ETSI TS 119 412-1;

10) identyfikatorze podmiotu niebędącego osobą fizyczną – należy przez to rozumieć jeden z poniższych identyfikatorów:

 1. a) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 2. b) NIP,
 3. c) inny niż polski identyfikator podatku od wartości dodanej – kraj, wartość,
 4. d) inny niż polski identyfikator krajowego rejestru handlowego – kraj, wartość,
 5. e) numer autoryzacji dostawcy usług płatniczych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, z późn. zm. 1) – kraj, wartość,
 6. f) globalny identyfikator podmiotu prawnego według ISO 17442 – oznaczenie kraju według ISO 3166 równe XG, wartość,
 7. g) inny identyfikator odczytany z kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej, jeżeli jest zgodny z normą ETSI TS 119 412-1;

11) identyfikatorze konta – należy przez to rozumieć niepowtarzalny identyfikator przypisany do konta podczas jego zakładania w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

12) zamknięciu konta – należy przez to rozumieć brak możliwości uwierzytelnienia osoby fizycznej na koncie za pomocą dostępnych sposobów uwierzytelnienia, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną brak możliwości udostępnienia tego konta uprawnionemu użytkownikowi i administratorowi konta.

 1. Przez osobisty krajowy numer identyfikacyjny, identyfikator podatkowy, osobisty dokument identyfikacyjny, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a-c, rozumie się w szczególności odpowiednio numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer dowodu osobistego albo paszportu, albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Konto osoby fizycznej zakłada się w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, zwanym dalej "systemem teleinformatycznym", po określeniu nazwy użytkownika, adresu poczty elektronicznej do powiadomień, hasła oraz złożeniu podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo uwierzytelnieniu przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

 1. Identyfikator osoby fizycznej, imię lub imiona i nazwisko są ustalane na podstawie danych odpowiednio z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego albo na podstawie danych identyfikujących osobę fizyczną przekazanych za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej i zapisywane na koncie.
 2. Z chwilą założenia konta osoba fizyczna, która je założyła, staje się administratorem konta i uprawnionym użytkownikiem.
 3. Zmiana hasła lub nazwy użytkownika wymaga potwierdzenia przez użytkownika konta podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo uwierzytelnienia przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.
 4. Zmiana lub dodanie imienia lub nazwiska lub dodanie identyfikatora osoby fizycznej wymaga ponownego potwierdzenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo uwierzytelnienia przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.
 5. Dodanie lub zmiana identyfikatora osoby fizycznej wymaga potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, umożliwiającego zweryfikowanie zgodności imienia i nazwiska z imieniem i nazwiskiem zapisanym na koncie.
 6. Zmiana imienia lub nazwiska wymaga potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, umożliwiającego zweryfikowanie zgodności identyfikatora osoby fizycznej z identyfikatorem zapisanym na koncie.
 7. W przypadku potrzeby dokonania zmiany, o której mowa w ust. 5, i braku możliwości jej potwierdzenia w sposób, o którym mowa w ust. 6 i 7, osoba fizyczna może zwrócić się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości, który po pozytywnej weryfikacji wniosku dokonuje zmian na koncie osoby fizycznej.

§ 4. 1. Osoba fizyczna może zostać uwierzytelniona w jeden z następujących sposobów:

1) przez wpisanie nazwy użytkownika i hasła;

2) przez użycie danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, który zawiera identyfikator zapisany na koncie;

3) przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

 1. Po uwierzytelnieniu osobie fizycznej udostępnia się konta, w odniesieniu do których jest właścicielem konta, administratorem konta i uprawnionym użytkownikiem.

§ 5. 1. Konto podmiotu niebędącego osobą fizyczną zakłada w systemie teleinformatycznym:

1) sąd – po złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w imieniu tego podmiotu pisma procesowego albo

2) Minister Sprawiedliwości – po zgłoszeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego potrzeby posiadania konta – wraz z jednoczesnym zgłoszeniem administratora lub administratorów konta.

 1. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną, chyba że stwierdzenie umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego Minister Sprawiedliwości ma dostęp drogą elektroniczną; okoliczność tę należy wskazać w treści zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie podmiotu niebędącego osobą fizyczną zawiera:

1) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa;

2) oznaczenie formy prawnej;

3) siedzibę i adres;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub NIP, a w przypadku ich braku – inny identyfikator;

5) imię lub imiona i nazwisko administratora konta oraz identyfikator jego konta w systemie teleinformatycznym.

 1. Konta podmiotu niebędącego osobą fizyczną nie zakłada się w przypadku:

1) negatywnej weryfikacji danych identyfikujących podmiot na podstawie danych we właściwych rejestrach lub ewidencjach;

2) ustalenia, że istnieje w systemie teleinformatycznym konto tego podmiotu;

3) ustalenia, że nie istnieje konto osoby wskazanej jako administrator konta tego podmiotu.

§ 6. 1. Dopuszczalne jest wyznaczenie na koncie więcej niż jednego administratora konta.

 1. Podmiot niebędący osobą fizyczną może wyznaczyć nowego administratora konta lub odwołać dotychczasowego administratora przez zgłoszenie złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Ministra Sprawiedliwości.
 2. Osoby działające na koncie jako administratorzy konta i uprawnieni użytkownicy działają w imieniu i na rzecz właściciela konta.

§ 7. 1. Konto osoby fizycznej może być przez nią zamknięte za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 1. Konto podmiotu niebędącego osobą fizyczną jest zamykane na skutek zgłoszenia właściciela konta złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Ministra Sprawiedliwości.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Przepisów § 3-7 nie stosuje się do kont wykorzystywanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz postępowaniu wieczystoksięgowym wszczynanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów

(Dz.U. 2021 poz. 2170)

§ 8

 1. Jeżeli wierzyciel, o którym mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy, dokonuje zgłoszenia wierzytelności z pominięciem systemu teleinformatycznego, syndyk wprowadza treść takiego zgłoszenia do akt do zgłoszeń wierzytelności, prowadzonych w systemie teleinformatycznym, z wykorzystaniem formularzy elektronicznych udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Wydrukowana i opatrzona podpisem przez osobę przekazującą ustnie treść wniosku lub oświadczenia podlega złożeniu do zbioru dokumentów.
 2. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wszystkich innych dokumentów, oświadczeń i pism dotyczących danego zgłoszenia wierzytelności, składanych przez wierzyciela, o którym mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy, z pominięciem systemu teleinformatycznego, w tym uzupełnień i cofnięć zgłoszenia wierzytelności, jak również wszelkich środków zaskarżenia i pism procesowych dotyczących danego zgłoszenia wierzytelności.
 3. Po przyjęciu przez syndyka lub osobę przez niego upoważnioną zgłoszenia wierzytelności w postaci papierowej na zgłoszeniu zamieszcza się adnotację o dacie jego przyjęcia oraz umieszcza się je w zbiorze dokumentów.
 4. Jeżeli pismo zostało złożone syndykowi lub osobie przez niego upoważnionej do rąk własnych, na piśmie umieszcza się adnotację o dacie jego złożenia.

 

 

Z upoważnienia

syndyk Agnieszka Biała